آموزش غیرحضوری

از سری آموزش غیر حضوری و مهم علی نقی زاده می توان به دوره آموزشی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان و همینطور آموزش جامع جنسی ویژه زوجین و افرادی که تصمیم به ازدواج دارند ، اشاره کرد.

*نام شما
ایمیل شما
*روز
*تعداد افراد
*قابلیت ها
Telephone*