آموزش حضوری

آموزش حضوری از جمله مهمترین خدمات علی نقی زاده هستند، اموزش ها و کارگاه های مختلف تحلیل فیلم، جلسات مشاوره، آموزش جامع و حرفه ای زبان بدن و دیگر خدمات حضوری

*نام شما
ایمیل شما
*روز
*تعداد افراد
*قابلیت ها
Telephone*